Media Społecznościowe

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave

W kilku słowach o tym, co robimy:

Podczas szkoleń stacjonarnych i on- line dzięki formule warsztatów,  przekażemy Ci narzędzia i zasady, które pozwalają uniknąć przekonywania innych do określonego postępowania bez rezygnowania z zamierzonego celu. W sercu biznesu stawiamy dobre, zdrowe relacje. 

Przydatne informacje:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Interactifs Polska Sp. z o.o.

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Interactifs Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, kod pocztowy: 05-052. Z administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Interactifs Spolska Sp. o.o. oraz telefonicznie na nr: +48 606 988 285. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: biuro@interactifs.com. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do:

1. realizacji zamówienia 

2. wykonania zadania przeprowadzenia usługi szkoleniowej i rozwojowej.

3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

4. ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

Pani/Pana dane osobowe będą:

1. udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i stosownie do obowiązujących przepisów prawa;

2. przechowywane przez czas realizacji usługi, a następnie przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W braku takich przepisów, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Pani/Pana zgody (w tym dobrowolnego przekazania danych przez Panią/Pana), dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadkach, na zasadach i w trybie określonych w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do:

1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania;

2. usunięcia danych (zob. art. 17 RODO);

3. ograniczenia przetwarzania (zob. art. 18 RODO);

4. przenoszenia danych – w tym jeżeli Pani/Pana dane przetwarzane są na podstawie zgody (zob. art. 20 RODO);

5. cofnięcia zgody (jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody) w dowolnym momencie;

6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (zob. art. 21 RODO).

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych, z zastrzeżeniem szczególnych przepisów prawa, jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zadania przeprowadzenia szkolenia.
Aktualizacja : 09/2020